اعضای کلینیک

دکتر هادی طبیبی
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر جواد نصراله زاده
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر احسان حجازی
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر آزیتا حکمت دوست
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر سوده رازقی
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر گلبن سهراب
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر آتوسا سعید پور
دکترای تخصصی، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
دکتر مریم مهرزادی
پزشک عمومی کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
خانم پونه انگورانی
خانم پونه انگورانی کارشناس ارشد، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
خانم سمیه عابدینی
کارشناس ارشد، تغذیه بالینی و رژیم درمانی
خانم زینب کریمی
کارشناس ارشد، تغذیه بالینی و رژیم درمانی